Stichting ITO

De Governance van ITO

De Governance van ITO

De keuze van de ITO om een stichting te zijn, heeft alles te maken met de strakke governance die wij hanteren binnen onze organisatie. We maken onderscheid tussen het ontwikkelen van het model op basis van consumenten onderzoek, het uitvoeren van de audits, de beoordeling van een organisatie en de formele rol van het bestuur. Daarnaast hebben we een college van beroep in geval er sprake zou zijn van een conflict tussen stichting en organisatie.

Bestuur: houdt zich bezig met het beleid en de besturing van de stichting. Zij beheert de geldstroom, is aanspreekpunt voor de buitenwacht en controleert of de intern afgesproken werkwijzen gevolgd worden. Zij bekrachtigt zowel het model dat door het collega ven deskundigen is opgesteld als de beoordeling door de beoordelingscommissie.

College van deskundigen: opereert onafhankelijk als college bij het uitvoeren van het consumenten onderzoek, vertaalt de resultaten in een voor publicatie geschikt rapport, leidt de normen af van het onderzoek en bepaalt dé facto de wijze waarop de normen gemeten moeten worden bij een organisatie, die gecertificeerd wil worden of blijven.

Beoordelingscommissie:  heeft als taak om op basis van door het college van deskundigen opgesteld model een organisatie te toetsen. Zij adviseert het bestuur of een organisatie al dan niet gecertificeerd is of kan blijven. Zij doet dat gemotiveerd aan de hand van een rapport.

Meetinstituut: het uitvoeren van de metingen alsook de audits is uitbesteed aan het meetinstituut van ITO, zijnde KSi Onderzoek. Het meetinstituut voert géén andere activiteiten uit dan voor ITO werken, zodat elke vorm van vermenging uitgesloten is.

College van beroep: bestaat als een “slapende” commissie en wordt geactiveerd als er een dispuut zou zijn tussen stichting en gecertificeerde. Dat is nog nooit voorgekomen.